dali vam je potrebna legalizacija i koga pitati za savjet?

O zgradi

Zgrada je… građevina koja se sastoji od vanjskih zidova i krovne konstrukcije, s jednom ili više zatvorenih prostorija kojima je omogućen pristup ovisno o trenutačnim poslovima u Zgradi te tko i/ili što u nju ulazi ili izlazi

Zgrada je…

“Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari”. (Zakonu o prostornom uređenju)

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u sustav upravljanja spadaju sve zgrade koje imaju više od tri vlasnika tako da na primjer, niz od četiri ili više spojenih garaža također spada u sustav upravljanja zgradama.

S druge strane moguće je što se tiče upravljanja zgradama da se unutar jedne zatvorene i/ili natkrivene građevine nalazi više od jedne zgrade. Na primjer, ako se radi o nizu zgrada s posebnim ulazima (od kojih svaki ima vlastiti kućni broj) međusobno spojenih u jedinstvenu zatvorenu građevinu. U tom slučaju se dvije ili više takvih zgrada iz zajedničkog interesa npr. novog krova i/ili fasade, mogu spojiti u jednu zgradu sa zajedničkim upraviteljem.

Zgrada je… živi organizam u kojem se može regulirati svakakve Regule od svijetla, tona, kostima, smjera kretanja djelatnika i rodbine, tajnih prolaza do vrta s igralištem za boćanje

Zgrada je… opremljena najsuvremenijom opremom na svijetu, a povezana je sa svim segmentima funkcioniranja današnje civilizacije

Nacionalna  klasifikacija vrsta građevina –NKVG izrađena je na temelju odgovarajuće klasifikacije građevina statističkog ureda  Europske  unije  (Classification  of  Types  of  Construction -CC,  final  version  /  Eurostat,1997)  i  to  tako  da  je  preuzeta struktura i sadržaj svih razinate klasifikacije, ali su neke najniže razine (razredi) dodatno raščlanjeni za potrebe naših statističkih istraživanja, stoga zgrade klasificiramo na:

-Stambene zgrade

-Stambene zgrade s jednim stanom

-Stambene zgrade s dva stana ili više

-Zgrade s tri stana i više

-Zgrade za stanovanje zajednica

-Nestambene zgrade

-Hoteli i slične zgrade

-Ostale zgrade za kratkotrajni boravak

-Uredske zgrade

-Zgrade za trgovinu na veliko i malo

-Zgrade za promet i komunikacije

-Zgrade za komunikacije, postaje, terminali i slične zgrade

-Garaže

-Industrijske zgrade i skladišta

-Rezervoari, silosi i skladišta

-Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu

-Muzeji i knjižnice

-Školske zgrade, zgrade visokih učilišta i zgrade za znanstvenoistraživačku djelatnost

-Bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu

-Sportske dvorane

-Ostale nestambene zgrade

-Poljoprivrednegospodarske zgrade

-Zgrade za obavljanje vjerskih i drugih obreda

-Povijesni ili zaštićeni spomenici

-Ostale zgrade, drugdje neklasificirani

 

Trenutno broji 370721, slovima (tristotinesedamdesettisućasedamstodvadesetijednog) člana.

 

(1) Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.
(2) Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

 

Dijelovi (etaže) i visina građevine Zakon o gradnji

1. Prizemlje (P)je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanogterena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

2.Suteren (S)je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,

3. Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

4. Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja,

5. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova

6. Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanogi uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m,

7. Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanogi uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena)

 

4 Skupine zgrada

 

ZAHTJEVNA ZGRADA – svaka građevina površinom veća od 400 m², građevine namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti površinom veće od 1000 m² te sve zgrade javne namjene bez obzira na površinu

MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA – svaka građevina koja površinom nije veća od 400 m² i građevina namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 1000 m²

JEDNOSTAVNA ZGRADA – svaka građevina koja površinom nije veća od 100 m² i građevina namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 400 m²

POMOĆNA ZGRADA – građevina u funkciji osnovne zgrade, garaža, sušara, vrtna kućica, zimska kuhinja itd., koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m²

 

LEGALIZACIJA OBJEKATA I ZGRADA

  • svakako se obratite našem Intendantu
  • ako je Intendant zauzet, možete kontaktirati i njegove Kumove
  • ako su svi nedostupni zbog zajedničke intervencije na terenu, otiđite u Kazališni kafić, sjednite za stol broj 3, naručite dupli Pipi i čekajte….obratit će vam se posebno dodjeljena službenica i uputiti vas u proceduru